ජයග්රහණය

Xianglu සදහා මග පෑදිනි (Zhangzhou) සමාගම, සීමාසහිත ඉංජිනේරු

Wuxi නගරය ජල සැපයුම සමාගම දකුණු උල්පත් ජලය ප්රභවය ඉංජිනේරු

යැංසි ගඟට ගඟ ගෝජර්ස් ව්යාපෘතිය වම් බැංකුව බලාගාරය

දකුණු බෙයිජිං Tongzhou කොටසේ උතුරු ජල මාරු ව්යාපෘතිය

දකුණු හෙනාන් ප්රදේශයේ වන Jiaozuo කොටසේ උතුරු ජල මාරු ව්යාපෘතිය

අපද්රව්ය ප්රතිකාරයක් ක්රියා Shaoxing

ෂැංහයි ලෝක මූල්ය මධ්යස්ථානය

ෂැංහයි Pudong ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොළ

ෂැංහයි හි දී අමු ජල ව්යාපෘතිය

නැගෙනහිර ෂෙන්සෙන් ජල හැරවුම් ව්යාපෘතිය

Dezhou Shihua රසායනික ඉංජිනේරු


WhatsApp Online Chat !